کوشش برای انحراف دانشجویان

منحرفان کوشش دارند تفرقه بیفکنند و شما جوانان عزیز را که امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست، به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید، و به علم و ادب که مایه پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و کهنه است، اشتغال پیدا کنید. 31 شهریور 1358

المنحرفین یسعون الی نشر الفرقه بینکم وجرّکم، انتم الشباب الاعزاء، الذین تعدون امل البلاد وان سعادتها ورقیها مرهون بنشاطکم، الی الضیاع ولا یدعوکم تخطون علی طریق تقدم وازدهار البلد، وتکرسون وقتکم وجهدکم للعلم والادب اللذین هما اساس التقدم والتحرر من الاستعمار والاستغلال الحدیث والقدیم. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

The deviants struggle to create discord. They strive to lead astray you the dear youth who are the hope of the nation and on whom the promotion and prosperity of the country depend. They work to prevent you from taking steps towards progress of the country and with holding you from preoccupation in science and literature, contribute to advancement and emancipation from old-age and neo-colonialism. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک کوشش برای انحراف دانشجویان
کلیدواژه:
علمدانشجویانتوطئهوحدتاستعماردانشگاه و دانشگاهیان