شکست قدرت‌ها

پایداری در مقابل توطئه‌ها و مشکلات می‌توانند بزرگترین قدرتهای جهان را به شکست و تسلیم وادارند. ۲۱ اسفند ۱۳۶۷

انه بالإمکان دحر اکبر القوی فی العالم و إرکاعها، بالاتکال علی الله تعالی والاستقامه والصمود امام الموامرات والمشکلات. ۴ شعبان ۱۴۰۹

By relying on God, the Exalted, fortitude and steadfastness in facing the plots and problems, they could overpower the superpowers of the world. March 12, 1989

دریافت طرح
اشتراک شکست قدرت‌ها
کلیدواژه:
توطئهمقاومتایستادگی