با مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدخدمتگزار ملتخدمتگزار ملتکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)کاری نکنید که مردم از شما بترسندکاری نکنید که مردم از شما بترسندآرامش ملّیآرامش ملّیهوشیار باشیدهوشیار باشیدمشکلات داخلیمشکلات داخلی نقش مردم صفحه 2