هوشیار باشیدهوشیار باشیدمشکلات داخلیمشکلات داخلیاگر مردم باشنداگر مردم باشندسدی عظیم در مقابل شرق و غربسدی عظیم در مقابل شرق و غربملت شریف و متعهد ایرانملت شریف و متعهد ایرانمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالهمه بنایشان بر خدمت باشد مردمی که این قدر برای جمهوری اسلامی زحمت کشیدند، به اینها به شکر این نعمت خدمت کنیدهمه بنایشان بر خدمت باشد مردمی که این قدر برای جمهوری اسلامی زحمت کشیدند، به اینها به شکر این نعمت خدمت کنید نقش مردم صفحه 2