تو همان درّ گرانبهاییتو همان درّ گرانبهایی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی