مکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامانسان اسلامیانسان اسلامیمبدا همه خطرهامبدا همه خطرهاعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استتو همان درّ گرانبهاییتو همان درّ گرانبهایی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی