مبدا همه خطرها

مبدا همه خطرها برای انسان خود آدم است، و مبدا اصلاح هم از خود آدم باید شروع شود. ۶ دی ۱۳۶۱

إن مصدر الاخطار بالنسبه للإنسان هو الإنسان نفسه، کما ان مبدا الاصلاح یجب ان ینطلق من الإنسان نفسه. ۱۱ ربیع الاول ۱۴۰۳

The source of all dangers for a person is man himself; and the source of reform also is man himself and it must start from the person himself. December 27, 1982

دریافت طرح
اشتراک مبدا همه خطرها
کلیدواژه:
اخلاقانساناصلاح نفس