عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است

عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است. نه به اینکه اتومبیلش سیستم کذا باشد، نه به اینکه گارد داشته باشد نه به اینکه خَدَمه داشته باشد. اینها عظمت انسان نیست، اینها انسان را منحط می‌کند از آن مقامی که دارد. ۱۴ دی ۱۳۵۹

إن عظمه الإنسان بروحه واخلاقه وفعله وسلوکه. لا بالسیارات الفارهه والحرس الشخصی والخدم والحشم، إن هذه الامور تهبط بالإنسان عن مقامه الذی یجب ان یکون علیه. ۲۷ صفر ۱۴۰۱

Man's greatness is related to his mentality, his conduct and his deeds. not with the model of his car. It dose not lie in having a guard and servants. Such things do not make a person great. They make him fall from that position of his. January 4, 1981

دریافت طرح
اشتراک عظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است
کلیدواژه:
اخلاقساده زیستیانسانانسان کاملاشرافیتاشرافی گریارزشهای انسانیانسانیت