سروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدسروده ای از امام خمینی(ره) / این عید سعید عید اسعد باشدمردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردندمردم همچون گذشته پشتیان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند و در ۲۲بهمن دشمنان انقلاب را شگفت زده کردندتا با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسیدتا با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی آسیبی نخواهد رسیدخود را کوچکتر از آن می دانم که زبان به تقدیر ملت بگشایمخود را کوچکتر از آن می دانم که زبان به تقدیر ملت بگشایمخورشید ۲۲ بهمن به نصف النهار آرمانهای بزرگ رسیده استخورشید ۲۲ بهمن به نصف النهار آرمانهای بزرگ رسیده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی