تکیه به استمداد از حضرت ولی عصر(عج)تکیه به استمداد از حضرت ولی عصر(عج)مطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستمطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستمهدی موعود(عج الله تعالی فرجه)، ذخیره خدای تبارک و تعالی برای بشر مهدی موعود(عج الله تعالی فرجه)، ذخیره خدای تبارک و تعالی برای بشر منتظر برای مقابله با دستگاه های ظالم باید مسلح باشد.منتظر برای مقابله با دستگاه های ظالم باید مسلح باشد.خلاف ما برای امام زمان(ع) سرشکستگی داردخلاف ما برای امام زمان(ع) سرشکستگی داردتفکر انحرافی کوشش برای تحقق ظلم و مقدمه سازی ظهورتفکر انحرافی کوشش برای تحقق ظلم و مقدمه سازی ظهورنامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)نامه اعمال ما موجب شرمندگی امام زمان(عج)شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.بهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شد انتظار فرج صفحه 3