وصیت امام | راه تمام انبیاوصیت امام | راه تمام انبیاکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییکلید خوشبختی یا بدبختیکلید خوشبختی یا بدبختیسعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی