فریاد سر آمریکا...فریاد سر آمریکا...بیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای ماما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیمهشدار میدهیم...هشدار میدهیم...از خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدتن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیماز عربده آمریکا نترسید!از عربده آمریکا نترسید!توانایی به زانو درآوردن توسط ایمانتوانایی به زانو درآوردن توسط ایمانیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریم آمریکا صفحه 4