مشغول جنایت

حب قدرت است که امریکا را وادار می‌کند که این جنایتهایی که در طول تاریخ بی‌سابقه است، انجام بدهد. 09 شهریور 1361

وان حب السلطه والمنصب والرئاسه هو اساس ما یجری علی بلاد المسلمین والدول المظلومه. ۱۱ ذی القعده ۱۴۰۲

It is love of power that drives the US to commit these crimes that are unprecedented in the course of history. August ۳۱, ۱۹۸۲دریافت طرح
اشتراک مشغول جنایت
کلیدواژه:
امام خمینیاستکبار جهانیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکاقاسم سلیمانیحب نفسظلممظلومینابرقدرتهاقدرتحب دنیاآمریکا و کشورهای اسلامی