هر دو پیروزی

راهی جز مبارزه نمانده است، و باید چنگ و دندان ابرقدرتها و خصوصاً امریکا را شکست، و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت. یا پیروزی. که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. 29 تیر 1367

فلم یبق من سبیل غیر النضال، ولا بد من تحطیم مخالب وانیاب القوی العظمی لا سیما امیرکا، ولا مفر من انتخاب احد الخیارین: إما النصر او الشهاده. وکلاهما یعتبر نصراً فی دیننا. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

No option has been left except struggle. The claws and teeth of the superpowers, especially America, must be broken. One of these two options must be chosen- martyrdom or victory- both of which in our school are victory. July ۲۰, ۱۹۸۸

دریافت طرح
اشتراک هر دو پیروزی
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسرائیلفلسطینآمریکامبارزهمبارزه با استکبارپیروزیمبارزه علیه اسرائیلشهادت طلبیدعوت به مبارزه