پهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرداز آمریکا نترسیداز آمریکا نترسیداختلاف ممنوعاختلاف ممنوعاسلام تقلبیاسلام تقلبیدولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیحقوق بشر سلیقه‌ایحقوق بشر سلیقه‌ایاجازه دخالت نمی دهیم...اجازه دخالت نمی دهیم... آمریکا صفحه 3