به سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدخرید حجخرید حجایران از خود شماستایران از خود شماستباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمفاستونی ایرانیفاستونی ایرانیاگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیمخودمان را گم کردیمخودمان را گم کردیمدر رشد صنایع  و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیددر رشد صنایع و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیدسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینی اقتصاد مقاومتی صفحه 2