اسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازملت بی‌باکملت بی‌باکاقتصاد، مسئله مهم مااقتصاد، مسئله مهم مابه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدخرید حجخرید حجایران از خود شماستایران از خود شماستباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمفاستونی ایرانیفاستونی ایرانیاگر بخواهیم می‌توانیماگر بخواهیم می‌توانیم اقتصاد مقاومتی صفحه 2