باید خودمان را نجات بدهیم

ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش هر کاری می‌آید راجع به اقتصاد باید بکند. ننشیند یک طبقه [که‌] یک طبقه دیگر بکند. کم کاری نکنند. 5 دی 1358

فیجب علی الجمیع إنقاذ بلادنا منه. کل إنسان علیه ان یقوم بما یستطیع لدعم الحقل الاقتصادی، ویجب الا تقعد شریحه بانتظار ما تقوم به الاخری. ۶ صفر ۱۴۰۰

it is our religious duty to save ourselves. Anyone who can do anything for the economy must get involved. We should not wait for others to do our jobs for us. 26 December 1979

دریافت طرح
اشتراک باید خودمان را نجات بدهیم
کلیدواژه:
اقتصاداقتصاد مقاومتیاقتصاد و مشارکت عمومیاقتصاد، بازار و بخش خصوصی