اگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کننداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی