آن روزی که دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنندآن روزی که دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی