شفاعتش خواهم کردشفاعتش خواهم کرداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کننداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی