شفاعتش خواهم کرد

امام خمینی (ره) پس از شنیدن گزارش پیشروی نیروهای خودی در عملیات مرصاد: به شوشتری بگویید در این دنیا که نمی‌توانم کاری بکنم. اگر آبرویی داشته باشم قطعا در آن دنیا شفاعتش خواهم کرد.

دریافت طرح
اشتراک شفاعتش خواهم کرد
کلیدواژه:
امام خمینیشفاعت