بالاترین افتخاربالاترین افتخارمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستبسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانصف مرصوص مردمصف مرصوص مردم مقاومت صفحه 2