ما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...بالاترین افتخاربالاترین افتخارمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستبسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهان مقاومت صفحه 2