صدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هاپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استکارگزاران متعهدکارگزاران متعهدمنطق مقاومتمنطق مقاومتما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...بالاترین افتخاربالاترین افتخارمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیپشتیبان شما خداستپشتیبان شما خداستوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشید مقاومت صفحه 2