مهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتهاغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنانسدی عظیم در مقابل شرق و غربسدی عظیم در مقابل شرق و غربمنطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استبها‌ی کار گرانبهای ملت شریف ایران، زیستن در کنار اولیاء‌الله استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده است مقاومت صفحه 4