ایستاده ایم!ایستاده ایم!تا طلیعه فجرتا طلیعه فجرصدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هاپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استکارگزاران متعهدکارگزاران متعهدمنطق مقاومتمنطق مقاومتما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...بالاترین افتخاربالاترین افتخارمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهی مقاومت صفحه 2