علم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقلخودمان را گم کردیمخودمان را گم کردیمسیاست رژیم شاه، مونتاژ استسیاست رژیم شاه، مونتاژ استما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیمعدم وابستگی؛ مبدا عمل، بیداری وارادهعدم وابستگی؛ مبدا عمل، بیداری واراده عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی