قرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامیقرض الحسنه؛ ستون اقتصاد اسلامیباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمفاستونی ایرانیفاستونی ایرانیمشکلات داخلیمشکلات داخلیدر رشد صنایع  و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیددر رشد صنایع و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیدتولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندتولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی