در رشد صنایع و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنید

امروز شمایید که باید دامن به کمر بزنید و در رشد صنایع این کشور و در رشد تولید این کشور دامن به کمر بزنید و همت بگمارید و فعالیت بکنید. ۱ آبان ۱۳۶۲

انتم مکلفون الیوم باعداد العده و الاستعداد لبذل مساعیکم فی تطویر صناعات هذا البلد و الاسهام فی رفع مستوی طاقته الانتاجیه، و هی امور تقتضی منکم شحذاً للهم و العمل بکل جدیه. ۱۶ محرم ۱۴۰۴

Today you should operate for industrial development of the country and the growth of the country by effort and do activities. 23 October 1983

دریافت طرح
اشتراک در رشد صنایع  و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنید
کلیدواژه:
امام خمینیاقتصاداقتصاد مقاومتیاقتصاد و دولتاقتصاد اسلامیاقتصاد و مشارکت عمومی