باید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیممساله تورّممساله تورّم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی