مساله تورّم

چنانچه دست دزدها و غارتگران داخلی و خارجی کوتاه شود و برنامه‌های اقتصادی بر اساس نیازهای معقول و منطقی جامعه طرح‌ریزی و اجرا گردد، و نیز قوانین غیر الهی که وسیله دست سودجویان است از میان برود، مساله‌ای به نام تورم برای مملکت باقی نخواهد ماند. ۲۴ آبان ۱۳۵۷

لو تم قطع ایدی السارقین و الناهبین المحلیین والاجانب، و تطبیق البرامج الاقتصادیه فی ضوء الاحتیاجات المعقوله و المنطقیه للمجتمع، و التخلص من القوانین غیر الإلهیه التی هی وسیله النفعیین، لن تکون هناک مشکله باسم التضخم فی البلد. ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۸

If the hands of the thieves and local and foreign looters are withdrawn from the country, and the economic programs become adjusted and are carried out according to the society's reasonable and logical needs, and the ungodly laws, which are used as instruments by the profit-seekers, are cancelled, then there will no longer exist a problem such as inflation in the country. 15 November 1978


دریافت طرح
اشتراک مساله تورّم
کلیدواژه:
امام خمینیاقتصاداقتصاد مقاومتیاقتصاد و دولتاقتصاد اسلامیاقتصاد، بازار و بخش خصوصی