جوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانجوانان برومندجوانان برومندذخایر اسلامذخایر اسلامهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استتحول سلحشورانتحول سلحشوران انقلاب اسلامی و تحول جوانان صفحه 2