امید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانجوانان برومندجوانان برومندذخایر اسلامذخایر اسلامهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استتحول سلحشورانتحول سلحشوراناگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشوداگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشود انقلاب اسلامی و تحول جوانان صفحه 2