جوانان برومندجوانان برومندذخایر اسلامذخایر اسلامهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استتحول سلحشورانتحول سلحشوراناگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشوداگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشودامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی