زیر بار ذلت نمی‌رویم...زیر بار ذلت نمی‌رویم...خودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدزنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشددر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدامام، میراث فرهنگی نیستامام، میراث فرهنگی نیستارزش خدمت به زاغه نشینانارزش خدمت به زاغه نشینان روحیه انقلابی صفحه 2