اگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیماگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی