تقابل جناح های انقلابیتقابل جناح های انقلابیزیر بار ذلت نمی‌رویمزیر بار ذلت نمی‌رویمخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدزنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشددر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدروحیّه و ذهن و عمل انقلابیروحیّه و ذهن و عمل انقلابی روحیه انقلابی صفحه 2