زنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشددر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدامام، میراث فرهنگی نیستامام، میراث فرهنگی نیستآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردتا مبارزه هست،ما هستیمتا مبارزه هست،ما هستیممرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند! روحیه انقلابی صفحه 2