ما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندند... این جمهوری اسلامی را تضعیفش نکنیدمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندند... این جمهوری اسلامی را تضعیفش نکنیدکسانی که متکفل حکومت هستند، تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند.کسانی که متکفل حکومت هستند، تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی