بیت المال مسلمینبیت المال مسلمینما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استمصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافیمصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافیمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندندمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندندیک دِرهَمش در آن طرف حساب داردیک دِرهَمش در آن طرف حساب دارد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی