بیت المال مسلمین

این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند، یک دِرهَمش در آن طرف حساب دارد. بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید. 13 شهریور 1364

إنه امر یجری علی مدی التاریخ بالنسبه للاشخاص الذین یتکفلون إداره الحکومه بان لا یتصرفوا ما امکنهم ذلک فی بیت المال، فدرهم واحد یستوجب الحساب هناک. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۵

This is an order applicable to all governments in all ages. In the course of history those who are in charge of government should not use the public treasury uselessly as much as possible. Wasting one single penny will be called to task in the next world. Hold the Muslims' public treasury worthwhile. ۰۴ September ۱۹۸۵

دریافت طرح
اشتراک بیت المال مسلمین
کلیدواژه:
حکومت اسلامیبیت المال