آموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندبا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.صدا و سیما و استقلال فکریصدا و سیما و استقلال فکری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی