آنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندآنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانندبا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.باید رادیو تلویزیون را از چیزهایی که ضعف در مغز انسان می اورد، اینها را باید از او احتراز کردباید رادیو تلویزیون را از چیزهایی که ضعف در مغز انسان می اورد، اینها را باید از او احتراز کرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی