صدا و سیما و استقلال فکری

باید این رادیو تلویزیون را از این چیزهایی که ضعف در قلب انسان، در مغز انسان می‌آورد، انسان را از انسانیت خودش بیرون می‌کند، استقلال فکری را از دست می‌دهد، اینها را باید از او احتراز کنید.۲۸ تیر ۱۳۵۸

ولتکرس الجهود لاصلاح اداء موسسه الإذاعه والتلفزیون بما یساعد فی بناء الإنسان وینمی فیه کمالاته الروحیه والمعنویه والعقلیه. ۲۴ شعبان ۱۳۹۹

Radio and television broadcasting must abstain from these things that weaken the heart of human beings; that weaken the intellect of human beings; that distance a human being from his humanity and that cause him to surrender his independence of thought. 19 July 1979

دریافت طرح
اشتراک صدا و سیما و استقلال فکری
کلیدواژه:
فرهنگاستقلالصدا و سیماخودباوری