شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندیاس از جنود شیطان است؛ مسلمانی که برای اسلام می خواهد کار بکند چرا مایوس باشد؟!یاس از جنود شیطان است؛ مسلمانی که برای اسلام می خواهد کار بکند چرا مایوس باشد؟!شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشانداز مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازداز مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی