فرصت تهذیبفرصت تهذیبشیاطین در کمینشیاطین در کمینالگوریتم شیطانالگوریتم شیطانشیطان باطن خودتان را بشناسیدشیطان باطن خودتان را بشناسیدستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخمادر بتهامادر بتهاطرد شیاطینطرد شیاطینشکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنند شیطان صفحه 2