شیطان باطن خودتان را بشناسیدشیطان باطن خودتان را بشناسیدستمدیده‌های تاریخستمدیده‌های تاریخمادر بتهامادر بتهاطرد شیاطینطرد شیاطینشکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندیاس از جنود شیطانیاس از جنود شیطانشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطانوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطان شیطان صفحه 2