اصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاسترسانه های عالم و لزوم مخالفت با مارسانه های عالم و لزوم مخالفت با ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی