طبل‌های تو خالی

طبلهای تو خالی و تبلیغاتِ ظالمانه نهراسند که کاخها و قدرتهای نظامی و سیاسی استکبار جهان، همانند لانه عنکبوت سست و در حال فرو ریختنند. ۶ مرداد ۱۳۶۶

و علی المسلمین ان لا یخشوا الضجیج والصخب والدعایات المغرضه، فإنّ صروح الاستکبار العالمی وقدراته العسکریه والسیاسیه اوهن من بیت العنکبوت وتوول الی الانهیار. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

The Muslims should not be dismayed by the noisy humbug and hollow propaganda drums and trumpets of the world media, for the castles of the military and political power of imperial arrogance are already in the process of falling apart like a feeble spider's web. July ۲۸, ۱۹۸۷

دریافت طرح
اشتراک طبل‌های تو خالی
کلیدواژه:
امام خمینیاستکبار جهانیاسرائیلآمریکاتبلیغات استکبار جهانیدشمنمبارزه با استکبارنفی استکبارمبارزه علیه اسرائیلدشمن شناسی