دخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هااگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هاهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستندقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدغلط می کنی قانون را قبول نداری!غلط می کنی قانون را قبول نداری! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی