وصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندهمراهی خداهمراهی خداما خودمان را نساختیم...ما خودمان را نساختیم...فرصت تهذیبفرصت تهذیبما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیمهر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنیدشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی