هر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدهر دقیقه ای که از عمر شریف شما می گذرد، به قبر نزدیک می شوید... مراقبه کنیدشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی