جلوگیری از طلم و فسادجلوگیری از طلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خدامسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازسید الشهدا مذهب را بیمه کردسید الشهدا مذهب را بیمه کردسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته استسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته استکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاءکلُّ یومٍ عاشورا و کلُّ ارضٍ کربلاءهمه چیز در راه ایمان و عقیدههمه چیز در راه ایمان و عقیدهشهادت برای نجات اسلامشهادت برای نجات اسلام ماه محرم صفحه 2