محرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموخت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی