این هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستاین هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاستاگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویمملت حماسه‌ایم نه گریه!ملت حماسه‌ایم نه گریه!محرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختمحرم به نسل ها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سرنیزه را آموختمقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیمقدمه وصیتنامه امام | از بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی