باده‌ی عشقباده‌ی عشقنترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودمانخطبه‌های روایتخطبه‌های روایتوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏خطبه‌‎های تاریخیخطبه‌‎های تاریخیپیشوایان صبرپیشوایان صبر ماه محرم صفحه 2