تکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامدیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستفداکاری و خونفداکاری و خونمعنای روضهمعنای روضهبرکت روح اللهبرکت روح اللهجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خدامسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادت ماه محرم صفحه 3