سفر عشقسفر عشقنور چو خورشید تو....نور چو خورشید تو....تحکیم وحدتتحکیم وحدتنترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودمانعظمت عاشوراعظمت عاشوراخطبه‌های روایتخطبه‌های روایتوه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق!وه چه افراشته شد، در دو جهان پرچم عشق! محرم و عاشورا صفحه 2