تکلیف معلوم استتکلیف معلوم استسفر عشقسفر عشقنور چو خورشید تو....نور چو خورشید تو....تحکیم وحدتتحکیم وحدتنترسیدنترسیدپیروزی حقپیروزی حقبرای خودمانبرای خودمانعظمت عاشوراعظمت عاشوراخطبه‌های روایتخطبه‌های روایت محرم و عاشورا صفحه 2