عظمت عاشورا

واقعه عظیم عاشورا از 61 هجری تا قیام عالَمی بقیهاللّه -ارواحنا لمقدمه الفداء- در هر مقطع انقلاب‌ساز است. ۱۵ خرداد ۱۳۶۱

ان حادثه عاشوراء العظیمه من 61 هجریه حتی الثوره العالمیه لبقیه اللّه -ارواحنا لمقدمه الفداء- هی صانعه للثوره فی کل مرحله. ۱۲ شعبان ۱۴۰۲

The tragic 'Ashoura event inspires revolutions at any juncture from 61 AH to the revolution of the Savior. June 5, 1982

دریافت طرح
اشتراک عظمت عاشورا
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)انقلاب اسلامی و مستضعفانقیام عاشورامحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورازیارت عاشورا