مدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردپست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی استدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیهشدار انتخاباتی امام روح اللههشدار انتخاباتی امام روح اللهمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلسمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلستمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان استتمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان استمجلس مردمی می تواند به فکر محرومین باشدمجلس مردمی می تواند به فکر محرومین باشداگر مومنین و متعهدین آمده بودند، عزتمان از بین نمی رفتاگر مومنین و متعهدین آمده بودند، عزتمان از بین نمی رفت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی