نصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیریاز اسم اسلام میترسنداز اسم اسلام میترسندامتحان روسای قواامتحان روسای قوامدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردپست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی استدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیهشدار انتخاباتی امام روح اللههشدار انتخاباتی امام روح اللهمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلسمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلستمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان استتمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان است مجلس شورای اسلامی صفحه 2