مدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کرددولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیهشدار انتخاباتی امام روح اللههشدار انتخاباتی امام روح اللهمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلسمدرس یک نفری غلبه می کرد بر همه مجلستمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان استتمام بدبختی ها و گرفتاری های مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان استمجلس مردمی می تواند به فکر محرومین باشدمجلس مردمی می تواند به فکر محرومین باشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی