هشدار امام در مورد نفوذ در مجلس

ممکن است یک اشخاصی خودشان را، اگر ما غفلت بکنیم جا بزنند و یک مقامی را بگیرند. یا در مجلس شورا اشخاصی وارد بشوند که آن اهمیتش خیلی بیشتر است و اصل اساس را از بین ببرند. 15 دی 1358

فاذا غفلنا، ربّما ینتحل بعض الاشخاص ما یوصلهم إلی منصب من مناصب الدوله، او یدخلوا مجلس الشوری الذی یعتبر اکثر اهمیه، فیقضوا علی الاصول والاسس. ۱۶ صفر ۱۴۰۰

If we are negligent, they might help their men infiltrate and occupy a post. They might interlope into the Consultative Assembly that is a highly significant venue, destroying the foundations. 5 January ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک هشدار امام در مورد نفوذ در مجلس
کلیدواژه:
انتخاباتمجلس شورای اسلامیانتخابات و معیارهای انتخابنفوذ