تحقیر آمریکاتحقیر آمریکابه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریمراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخراس ستمکاران و جنایتکاران تاریخشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستدنیا باید آمریکا را از بین ببرد، و إلا تا اینها هستند، این مصیبت ها در دنیا هستقیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسیقیام ملت برای اتمام عمل ننگین لانه‌های جاسوسیقضیه گروگان‌گیریقضیه گروگان‌گیری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی