ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرداز آمریکا نترسیداز آمریکا نترسیدکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلماتلانه جاسوسی را گرفتندلانه جاسوسی را گرفتنددروغی به نام سفارت دروغی به نام سفارت تسخیر سفارت آمریکا صفحه 2