غلط می کنی قانون را قبول نداری!غلط می کنی قانون را قبول نداری!روی مواضع اسلام قاطع بایستیدروی مواضع اسلام قاطع بایستیدآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب استشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب استروز عزای ماروز عزای ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی