اعضای شورای نگهبان روی مواضع اسلام قاطع بایستیداعضای شورای نگهبان روی مواضع اسلام قاطع بایستیدآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندآقای جنتی لیاقت برای همه مسائل را دارندغلط می کنی قانون را قبول نداری!غلط می کنی قانون را قبول نداری!شورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب استشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی