تربیت خوب فرزندانتربیت خوب فرزندانامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستندامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستندتهمت زده شد که احمدآقا طرفدار منافقین است!تهمت زده شد که احمدآقا طرفدار منافقین است! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی