تربیت خوب فرزندان

آخرین وصیتم به احمد آن است که فرزندان خود را خوب تربیت کند و از کودکی با اسلام عزیز آشنا کند و مادر محترم مهربانشان را مراعات کند. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

آخر وصایای لاحمد ان یربّی ابناءه جیّداً و ان یعرّفهم منذ الطفوله علی الاسلام العزیز و یراعوا امّهم الحنونه المحترمه. ۴ رجب ۱۴۰۲

My last advice to Ahmad is to raise his children well and acquaint them with the dear Islam from childhood and respect their honorable mother. April 28, 1982

دریافت طرح
اشتراک تربیت خوب فرزندان
کلیدواژه:
سید احمد خمینیفرزندان امامتربیت انساننامه‌های عرفانی