از خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استجواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟جواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟ممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیمممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی