اخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استنیروی دریایی همچون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استجواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟جواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟ممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیمممکن است ناوهای شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی