از پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!از پاننشینیم تا حصول مقصد نهایی!ما باید تکیه به اراده خودمان کنیمما باید تکیه به اراده خودمان کنیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی